محمد ولی پور پاشا

محمد ولی پور پاشا

دکترای اقتصاد مالی و کارشناس اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نماینده و مدرس مرکز‌آموزش بازرگانی در نظام بانکی

مدرس حرفه ای در حوزه مکاتبات و مذاکرات بین المللی به زبان انگلیسی و انواع کسب و کارهای مالی و غیرمالی