استادعفت بهروش

استادعفت بهروش

دارا ی گواهینامه مدرسی بین المللی از مرکز بین المللی تجارت سوئیس(International Trade Center-ITC)در زمینه اقدامات غیرتعرفه ای و دسترسی به بازارهای بین الملل و ابزارهای تحلیل بازارها

دکترای مدیریت حرفه ای(DBA) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی

مدرس مرکز آموزش بازرگانی از سال 89 تا کنون

مدیر بین الملل شرکت آذر انتقال غرب از سال 95 تا کنون

مدرس زبان بازرگانی و عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی مرکز آموزشهای تخصصی تعاونی علمی، آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مشق مدیریت، از سال 88 تا 90

تدریس زبان انگلیسی بازرگانی به مدیران و کارمندان وزارتخانه ها، سازمانها و شرکت هایی نظیرصمت، بورس تهران، بازرگانی دولتی،GS1ایران,گلدیران،مخابرات،شاهد،سیمان هرمزگان و….

مدیر گروه زبان انگلیسی، معاون آموزشی و مسئول هوشمندسازی


دوره‌های مرتبط

حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۰۳ آبان ۱۴۰۱ یکشنبه-سه شنبه 20-18
هزینه دوره: ۷۴۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ شنبه-چهارشنبه 20:00 - 18:00
هزینه دوره: ۹۲۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ پنجشنبه ها 18:00- 14:00
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ پنجشنبه 13:00- 09:00
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ پنج شنبه 18- 14
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۰۶ مهر ۱۴۰۲ پنج شنبه‌ها 13:00- 10:00
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۰۶ مهر ۱۴۰۲ پنجشنبه ها 17:00 - 14:00
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۰۸ مهر ۱۴۰۲ شنبه‌ و چهارشنبه 18:00-16:30
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۰۸ مهر ۱۴۰۲ شنبه‌ و چهارشنبه‌ 19:45 - 18:15
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام