رضا گلی

رضا گلی

سوابق شغلی:

عضو اصلی و رئیس کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی (از سال 94 تاکنون)

معاون دفتر حقوقی گمرک ایران (از سال 86 تا 94)

کارشناس مسئول حقوقی و قضایی گمرک جنوب تهران (از سال 84 تا 86)

کارشناس حقوقی و قضایی گمرک اصفهان (از سال 79 تا 84)