کریم رسولی

کریم رسولی

سوابق تحصیلی:

دﮐﺘﺮي ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي
ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﻮل ، ارز و ﺑﺎﻧﮑﺪاری

سوابق کاری:

مدﯾﺮ ﮐﻞ ﮔﻤﺮك اﺳﺘﺎرا از ﺳﺎل 99 تا کنون
ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزي ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻤﺮ ك اﯾﺮان 92
ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﮔﻤﺮك ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 91
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ،ﮔﻤﺮك ﺷﻬﺮﯾﺎر 90
ﮐﺎرﺷﻨﺎس داﯾﺮه اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮔﻤﺮك ﻏﺮب ﺗﻬﺮان 89
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان 84
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ،ﮔﻤﺮك ﺳﺮو 83

سوابق تدریس:

مدرس دروس اصول بانکداری ، نظریه های پولی ، پول و ارز و بانکداری مدرس دروس بانکداری خارجی ) اعتبارات اسنادی UCP600-2007 ( LC
مدرس دوره های کاربردی اینکوترمز ( incoterms2000&2010 ) از سال 1387 تا کنون
مدرس دروس مقررات صادرات و واردات ، قانون امور گمرکی و ثبت سفارش و اعتبارات اسنادی LC رشته امور گمرکی از سال 1387 تاکنون
مدرس درس مدیریت صادرات و واردات ، کارشناسی ارشد مدیریت گرایش بازرگانی بین الملل از سال
1391 تاکنون
مدرس درس اقتصاد بازرگانی ایران " کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی داخلی از سا ل 1391 تاکنون
مدرس درس مسا یل بانکی واعتبار اسنادی –UCP600-2007 (LC) دانشگاه خوارزمی تهران )دانشگاه
علوم اقتصادی ) سابق (92 تا کنون
مدرس دوره ی - (M.B.A) دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران 94 و 93
مدرس درس مقررات صادرات و واردات وتحلیل قوانین امورگمرکی - دانشگاه خوارزمی تهران )دانشگاه
علوم اقتصادی ) سابق (92 تا کنون
مدرس درس مدیریت صادرات وواردات وبازرگانی بین الملل دوره فوق لیسانس دانشکده مدیریت واحد -
الکترونیکی
مدرس دروس پول ارز وبانکداری ، مراحل ثبت سفارش کالا ، مسایل بانکی واعتبار اسنادی مقررات
صادرات و - واردات واینکوترمز ( 2010 ) دانشگاه جامع علمی کاربردی ) تهران ( از سال 90 تا کنون

دوره‌های مرتبط

آنلاین
کریم رسولی
مدرس: کریم رسولی
شروع برگزاری از: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ پنجشنبه‌ها 14 تا 18
هزینه دوره: ۴۹۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
کریم رسولی
مدرس: کریم رسولی
شروع برگزاری از: ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ سه‌شنبه‌ها ۱۶ تا ۱۹ و پنجشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۷
هزینه دوره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
کریم رسولی
مدرس: کریم رسولی
شروع برگزاری از: ۳۰ تیر ۱۴۰۱ پنجشنبه‌ها 14 تا 18
هزینه دوره: ۶۱۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
سید حسن افتخاریان اشرف تقی زاده
مدرسین: سید حسن افتخاریان،  اشرف تقی زاده و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۰۱ مرداد ۱۴۰۱ شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
هزینه دوره: ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
کریم رسولی
مدرس: کریم رسولی
شروع برگزاری از: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ سه‌شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ۱۵ تا ۱۸
هزینه دوره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام