کریم رسولی

کریم رسولی

مدرس دروس اصول بانکداری ، نظریه های پولی ، پول و ارز و بانکداری مدرس دروس بانکداری خارجی ) اعتبارات اسنادی UCP600-2007 ( LC
مدرس دوره های کاربردی اینکوترمز ( incoterms2000&2010 ) از سال 1387 تا کنون
مدرس دروس مقررات صادرات و واردات ، قانون امور گمرکی و ثبت سفارش و اعتبارات اسنادی LC رشته امور گمرکی از سال 1387 تاکنون
مدرس درس مدیریت صادرات و واردات ، کارشناسی ارشد مدیریت گرایش بازرگانی بین الملل از سال
1391 تاکنون
مدرس درس اقتصاد بازرگانی ایران " کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی داخلی از سا ل 1391 تاکنون
مدرس درس مسا یل بانکی واعتبار اسنادی –UCP600-2007 (LC) دانشگاه خوارزمی تهران )دانشگاه
علوم اقتصادی ) سابق (92 تا کنون
مدرس دوره ی - (M.B.A) دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران 94 و 93
مدرس درس مقررات صادرات و واردات وتحلیل قوانین امورگمرکی - دانشگاه خوارزمی تهران )دانشگاه
علوم اقتصادی ) سابق (92 تا کنون
مدرس درس مدیریت صادرات وواردات وبازرگانی بین الملل دوره فوق لیسانس دانشکده مدیریت واحد -
الکترونیکی
مدرس دروس پول ارز وبانکداری ، مراحل ثبت سفارش کالا ، مسایل بانکی واعتبار اسنادی مقررات
صادرات و - واردات واینکوترمز ( 2010 ) دانشگاه جامع علمی کاربردی ) تهران ( از سال 90 تا کنون

دوره‌های مرتبط

آنلاین
جمعی از اساتید مجتبی علیپور
مدرسین: جمعی از اساتید،  مجتبی علیپور و 2 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ دوشنبه- چهارشنبه 19-16
هزینه دوره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام