مظفر ناصری طاهری

مظفر ناصری طاهری

دفتر مقررات صادرات و واردات-رئیس گروه کمیته ماده یک و رئیس گروه تنظیم مقررات سازمان توسعه تجارت ایران