جامع آمادگی آزمون کارگزاری گمرک(حق‌العمل‌کاری) آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۸ مهر ۱۴۰۲
روز و ساعت: شنبه‌ها،یکشنبه‌ها،دوشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ۱۶ تا ۲۰
مدت دوره: ۱۶۰ ساعت

توضیحات دوره

نکات کلیدی جهت قبولی در آزمون کارگزاری گمرکی

*ماده ۱۹۱. متقاضیان پروانه کارگزار گمرکی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف. تابعیت ایران.
ب. ارائه عدم سوء پیشینه کیفری (از مرجع قانونی مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواهی گمرک ایران.
پ. داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشته ها.
ت. دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه.
ث. کارمند دولت نباشد.
ج. موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز برگزار می شود.
چ. داشتن حداقل سن بیست و پنج سال تمام