اکبر صمدی

اکبر صمدی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA)، کارشناسی مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، در حال حاضر: دانشجوی دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار -

سوابق شغلی: 1- مشاور بهبود فرآیند و مکانیزاسیون فرآیندهای کسب و کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 2- مشاور مدلسازی، بهبود فرآیندهای کسب و کار و استقرار BPMS در هلدینگ دارویی پوراطب 3- مشاور مدیر برنامه ریزی و سیستمها در حوزه برنامه ریزی استراتژیک و مستندسازی و بهبود فرآیندهای کسب و کار در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 4- مدیر پروژه بازمهندسی فرآیندها و ساختار سازمانی و مکانیزاسوین فرآیندهای منتخب در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 5- مشاور مستند سازی و بهبود فرآیندهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران 6- مشاور معاون طرح و برنامه دانشگاه بجنورد در حوزه مدیریت و بهبود فرآیندهای کسب و کار 7- مدیر اجرایی و تحلیلگر ارشد پروژه طراحی ساختار سازمانی م مستندسازی و بهبود فرآیندها بر اساس استاندارد BPMN2 و مدل فرآیندی APQC و پیاده سازی فرآیندها در QRP Process Suit در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران