محمد حسن فریدونی

محمد حسن فریدونی

سوابق شغلی:

همکاری با شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی

فعال حوزه بازرگانی بین الملل با 20 سال سابقه فعالیت

سوابق آموزشی:

تدریس زبان انگلیسی (موسسه صامت)

مکاتبات بازرگانی بین الملل (مرکز آموزش دنیای اقتصاد)

اینکوترمز 2010 (مرکز آموزش دنیای اقتصاد)