پرویز کشفی

پرویز کشفی

پرویز کشفی( فعالیت حرفه ای در خصوص صادرات و واردات و مشاوره بازرگانی و امور گمرکی/ مشاوره در زمینه مقررات صادرات و واردات)

کارشناس رسمی دادگستری