واحد اطلاع رسانی و امورمشتریان :
8695 (داخلی 1) 88970149/88964744/88967120
واحد شبکه نمایندگی ها :
88970144 88970145 (داخلی 131/214/213)
واحد آموزش مهارتی درون سازمانی :
8695 (داخلی 1) (داخلی 127)
مسئول واحد آموزش برون سازمانی :
88970143 (داخلی 123/124)
علمی کاربردی :
88954411/88966713

تماس با ما