ششمین دوره تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین‌الملل آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
روز و ساعت: شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۲۰-۱۷
مدت دوره: ۳۰ ساعت
هزینه دوره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
سمیه ایرج پور
تماس با کارشناس مرتبط:
سمیه ایرج پور 0218695

توضیحات دوره

چارچوب و قالب نامه های بازرگانی