آداب معاشرت تجاری و اصول برگزاری جلسات

۲۶ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۶ و ۱۱ دقیقه
برگزار شده