اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه Elevex-2024 قونیه ترکیه

۰۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۲ و ۰۳ دقیقه (4 روز)
برگزار شده