نشست ملی اوراسیا؛ پلی به سوی تجارت آزاد جهانی

۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸ و ۰۵ دقیقه مرکز همایشهای بین المللی رایزن
برگزار شده