گام اول صادرات

۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹ و ۰۵ دقیقه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - طبقه ششم - سالن استاد روزبه
برگزار شده