آشنایی با نحوه تنظیم و نگارش قراردادهای جوینت ونچر (سرمایه گذاری مشترک)

۰۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹ و ۰۷ دقیقه
برگزار شده