سمینار آموزشی جمع سپاری

۲۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹ و ۰۹ دقیقه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - طبقه ششم - سالن استاد روزبه
برگزار شده