سمینار آموزشی جمع سپاری

۲۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹ و ۰۹ دقیقه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - طبقه ششم - سالن استاد روزبه
برگزار شده

سمینار آموزشی جمع سپاری در تاریخ 28 آذر ماه در محل مرکز آموزش بازرگانی برگزار شد.

سمینار آموزشی جمع سپاری

زمان: پنجشنبه 9 الی 12

تاریخ: 28 آذر ماه

هزینه این سمینار توسط مرکز آموزش بازرگانی پرداخت شده است .