وبینارآموزشی تجارت با قطر

۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۴ و ۰۳ دقیقه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - طبقه ششم - سالن استاد روزبه
برگزار شده