برگزاری کارگاه آموزشی« آداب بین المللی تجارت (در مراودات تجاری)»

۰۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲ و ۰۷ دقیقه مرکز آموزش بازرگانی - طبقه دوم - سالن V.I.P
برگزار شده