امین مزینانی

امین مزینانی
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات- دانشگاه آزاد تهران مرکزی