اسماعیل محققی

اسماعیل محققی

رئیس مدیریت و توسعه کانال های فروش بانک ملت، مشاور و همکاری اجرایی با بانک ها، فعالیت در مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی، فعالیت در امور مرتبط با بازرگانی بین المللی، مشاوره و همکاری در امور مرتبط با تامین مالی و سرمایه گذاری