سیستم های انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی

مدت دوره : 8 ساعت | روز و ساعت : دوشنبه 20-16


مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدت دوره : 40 ساعت | روز و ساعت : پنجشنبه ها 20-17


برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

مدت دوره : 16 ساعت | روز و ساعت : پنجشنبه و جمعه 17-9


نحوه ثبت سفارش الکترونیکی در واردات کالا

مدت دوره : 16 ساعت | روز و ساعت : دوشنبه 20-16


آشنایی با نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی (نیما)

مدت دوره : 5 ساعت | روز و ساعت : شنبه 20-15