سیستم های انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی

مدت دوره : 8 ساعت | روز و ساعت : دوشنبه 20-16


مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدت دوره : 40 ساعت | روز و ساعت : پنجشنبه ها 20-17


نحوه ثبت سفارش الکترونیکی در واردات کالا

مدت دوره : 16 ساعت | روز و ساعت : دوشنبه 20-16


کاربرد اکسل در گزارشات سازمانی

مدت دوره : 12 ساعت | روز و ساعت : چهارشنبه 20-16