مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مدت دوره : 12 ساعت | روز و ساعت : شنبه ها 20-16


مدیریت خرید و سفارشات خارجی

مدت دوره : 32 ساعت | روز و ساعت : پنجشنبه ها 20-16


مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدت دوره : 40 ساعت | روز و ساعت : پنجشنبه ها 20-17


مبانی مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی

مدت دوره : 20 ساعت | روز و ساعت : شنبه ها 20-16


کاربرد اکسل در گزارشات سازمانی

مدت دوره : 12 ساعت | روز و ساعت : چهارشنبه ها 20-16