ساختار سازمانی

هیات امناء

مدیر عامل و هیات عامل

معاونت آموزش و مدیران

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی - مدیران

معاونت برنامه ریزی و امور بین‌الملل - مدیران