مریم منصورپور

مریم منصورپور
دانشجوی دکتری

عضو هیأت مدیره مرکزآموزش بازرگانی

مدیردپارتمان آموزش زبانهای خارجی مرکزآموزش بازرگانی

دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران

18سال سابقه مدیریت و معاونت آموزشی در مراکز آکادمیک

مدرس دوره های زبان انگلیسیTTC،Business،IELTS,Generalدر دانشگاه و مراکزآموزشی

مصاحبه کننده آزمون آزمایشی ماک در تمام سطوح