هفتمین دوره تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین‌الملل آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
روز و ساعت: شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۲۰-۱۷
مدت دوره: ۳۰ ساعت
هزینه دوره: ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
سمیه ایرج پور
تماس با کارشناس مرتبط:
سمیه ایرج پور 0218695
۱۱
خرداد

هفتمین دوره تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین‌الملل

توضیحات دوره

چارچوب و قالب نامه های بازرگانی