پنجمین دوره تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین الملل آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۵ آذر ۱۴۰۰
روز و ساعت: دوشنبه‌ها ۲۰-۱۷ و پنجشنبه‌ها ۱۸-۱۵
مدت دوره: ۳۰ ساعت
هزینه دوره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
'
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
سمیه ایرج پور
تماس با کارشناس مرتبط:
سمیه ایرج پور 0218695
۲۵
آذر

پنجمین دوره تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین الملل

توضیحات دوره

چارچوب و قالب نامه های بازرگانی