هشتمین دوره سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی) حضوری

شروع برگزاری از: ۱۸ آبان ۱۴۰۲
روز و ساعت: پنجشنبه‌ 13 تا 18
مدت دوره: 5 ساعت

توضیحات دوره

آموزش سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی)