ششمین دوره سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی) حضوری

شروع برگزاری از: ۲۲ تیر ۱۴۰۲
روز و ساعت: پنجشنبه‌ها ۱۵ تا ۱۸
مدت دوره: ۷ ساعت
۲۲
تیر

ششمین دوره سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی)

توضیحات دوره

آموزش سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی)