سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی) حضوری

شروع برگزاری از: ۲۴ آذر ۱۴۰۱
روز و ساعت: پنجشنبه‌ها ۱۵ تا ۱۸
مدت دوره: ۶ ساعت
۲۴
آذر

سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی)

توضیحات دوره

آموزش سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی)