هفتمین دوره سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی) حضوری

شروع برگزاری از: ۰۲ شهریور ۱۴۰۲
روز و ساعت: پنجشنبه‌ها ۱۵ تا ۱۸
مدت دوره: ۶ ساعت

توضیحات دوره

آموزش سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی)