دومین تور تخصصی آموزشی-تجاری در حوزه خلیج فارس(دبی)

۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۷ و ۰۹ دقیقه (2 روز) Novotel Al Barsha Hotel
برگزار شده