دومین تور تخصصی آموزشی-تجاری در حوزه خلیج فارس(دبی)

۲۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۱ و ۰۸ دقیقه (5 روز) Novotel Al Barsha Hotel
برگزار شده