چهارمین تور تخصصی آموزشی-تجاری در حوزه خلیج فارس(دبی)

۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ و ۱۱ دقیقه (5 روز) Novotel Al Barsha Hotel
برگزار شده