اخبار و شایعات و تحلیل آنها در بازار سهام

۲۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۶ و ۰۷ دقیقه
برگزار شده