اخبار و شایعات و تحلیل آنها در بازار سهام

۲۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۶ و ۰۷ دقیقه
برگزار شده

1- اخبار و شایعات به عنوان موتور حرکت قیمت ها

2- خبر و انواع اخبار موثر بر بازار سهام3- تعریف شایعه و انواع شایعات4- تفاوت اخبار و شایعات5- مکانیزم تاثیر گذاری اخبار و شایعات بر بازار سهام6- منابع تولید اخبار بورسی7- ویژگی های اخبار و شایعات8- طرح ریزی معاملات بر اساس اخبار و شایعات9- جگونه فریب برخی شایعات را نخوریم