اولین همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای صادرات و اشتغال

۱۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۶ و ۰۷ دقیقه
برگزار شده