اولین نشست تخصصی معاونین و مدیران آموزشی سازمانها و شرکتها

۱۴ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۵ و ۰۵ دقیقه
برگزار شده