ارزیابی اثربخشی آموزشی

۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۸ و ۱۰ دقیقه
برگزار شده

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، کارگاه تخصصی دو روزه ارزیابی اثربخشی آموزش صبح روز چهارشنبه 27 دی ماه با حضور مدیران آموزش و منابع انسانی برخی شرکتهای دولتی و خصوصی در محل مرکز آموزش بازرگانی آغاز شد.