دومین نشست تخصصی مدیران آموزش و سرمایه های انسانی موفق سراسر کشور

۱۲ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۵ و ۱۰ دقیقه
برگزار شده