دومین نشست تخصصی مدیران آموزش و سرمایه های انسانی موفق سراسر کشور

۱۲ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۵ و ۱۰ دقیقه
برگزار شده

دومین نشست تخصصی مدیران آموزش و سرمایه های انسانی موفق سراسر کشور امروز دوشنبه 94/12/10 در مرکز آموزش بازرگانی برگزار شد.