دومین نشست تخصصی تجاری ایران و ترکیه

۰۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۵ و ۰۳ دقیقه (366 روز)
برگزار شده