همایش کاربردی تجارت با کشورهای عراق و منتخب CIS (آذربایجان و ترکمنستان)

۲۴ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۴ و ۰۳ دقیقه
برگزار شده