همایش کاربردی تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس قطر و امارات

۱۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۵ و ۰۹ دقیقه
برگزار شده