همایش مدیران آموزش

۲۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹ و ۰۹ دقیقه (61 روز)
برگزار شده

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، همایش مدیران آموزش صبح امروز چهارشنبه 29 آذر ماه با حضور مدیران آموزش و منابع انسانی و با سخنرانی آقای امین معدولیت و مهندس رضا سیف اللهی برگزار شد.