همایش تجارت با ترکیه به همراه نمایشگاه جانبی

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۵ و ۱۲ دقیقه
برگزار شده