کارگاه آموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه قطعه سازان خودرو)

۰۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۶ و ۰۷ دقیقه
برگزار شده