کارگاه آموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه کانی غیر فلزی)

۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ و ۰۹ دقیقه
برگزار شده