کارگاه یکروزه راههای دستیابی به توسعه تجارت موفق با تمرکز بر بازارهای بین المللی

۲۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۶ و ۱۰ دقیقه
برگزار شده

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان با همکاری مرکز آموزش بازرگانی برگزار کرد.

کارگاه یکروزه راههای دستیابی به توسعه تجارت موفق با تمرکز بر بازارهای بین المللی

با تدریس: دکتر برترام لوهمولر