سمینار ارزش زمانی مشتری و تئوری جبران در بازاریابی خدمات

۲۷ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۴ و ۰۳ دقیقه
برگزار شده