سمینار آشنایی با دوره های مرکز آموزش بازرگانی

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۷ و ۰۲ دقیقه
برگزار شده