سمینار مدیریت حل خلاقانه مسائلTRIZ

۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۴ و ۰۵ دقیقه
برگزار شده