سمینار مدیریت حل خلاقانه مسائلTRIZ

۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۴ و ۰۵ دقیقه
برگزار شده

سمینار "مدیریت حل خلاقانه مسائلTRIZ " روز چهارشنبه 22 مرداد توسط مرکز آموزش بازرگانی در سالن روزبه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، با حضور80 نفر از کارشناسان و کارشناسان ارشد شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی، برگزار گردید.
سمینار "مدیریت حل خلاقانه مسائلTRIZ " روز چهارشنبه 22 مرداد توسط مرکز آموزش بازرگانی در سالن روزبه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، با حضور80 نفر از کارشناسان و کارشناسان ارشد شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی، برگزار گردید. سمینار فوق الذکر توسط محمود کریمی نماینده انجمن TRIZ اروپا در ایران برگزار شد. در این سمینار محمود کریمی در حوزه ی آشنایی با سیر تکامل حل مساله از ایده های تصادفی تا روشهای نظام مند، چرایی پیدایش TRIZو به کارگیری آن، ارکان فکری TRIZ بر آمده از روش تفکر و حل مساله مخترعان، ابزار "تفکر چند پرده ای" برای تحلیل و کشف مساله ها، معرفی ابزارهای کشف تضادهای موجود در مساله یا کسب و کار، معرفی ابزار ماتریس تضاد تکنیکی و 40 اصل ابداعی برای غلبه بر تضادها و اجزای سیستم از نگاه TRIZ برای به کارگیری قوانین تکامل سیستم ها ارائه نمود. در پایان سمینار نیز به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.