سومین نشست تخصصی مدیران موفق آموزش و سرمایه های انسانی سراسر کشور

۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۵ و ۰۵ دقیقه
برگزار شده