تدوین چشم انداز و ارتباط با استراتژی ها

۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸ و ۱۱ دقیقه
برگزار شده