اولین تور تخصصی آموزشی-تجاری در حوزه خلیج فارس(دبی)

۲۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۸ و ۰۸ دقیقه (5 روز) Novotel Al Barsha Hotel
برگزار شده