برای اولین بار درکشور دوره جامع تربیت کارشناس صادرات برگزار گردید

۰۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹ و ۰۷ دقیقه

دوره جامع تربیت کارشناس صادرات