امیرهوشنگ فتحی زاده

امیرهوشنگ فتحی زاده

استادیار و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی- مشاور حقوقی شرکت پشتیبانی امور دام کشور و دفاع از پرونده های حقوقی در محاکم داخلی و خارجی -مشاور حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران -رییس گروه حقوق تجارت بین الملل دفتر حقوقی هامون - مدیرحقوقی شرکت سوییسی تراست در ایران -عضو ارشد گروه مذاکراتی تجاری الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت -مدیر مطالعات حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی -رئیس گروه آموزشهای تخصصی و اطلاع رسانی دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران -عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهشهای تجارت جهانی -عضویت در کمیته تخصصی دانش سنتی در سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور -رئیس گروه مطالعات حقوقی و مذاکرات تجاری دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران -عضو شورای هماهنگی و سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری -تدریس مباحث مختلف تجارت بین الملل در دانشگاههای مختلف کشور